Regisztráció
Masszőr
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE


Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a HELL cégcsoportba tartozó vállalkozások által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek (Pályázó) számára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújtson a jelentkezési eljárással összefüggő adatkezelésekről.


1.    ADATKEZELŐK ÉS FELADATAIK

ADATKEZELŐ
ELÉRHETŐSÉGE     
FELADAT
Hell Energy Magyarország Kft.
info@helltoborzas.hu
toborzási szolgáltatás nyújtása az Adatkezelők számára; az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Quality Pack Zrt.
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Avalon Park Kft.
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Avalon Fleet Kft.
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Avalon Motors Kft.  
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Avalon Center Kft.  
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Avalon Nemzetközi Iskola  
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
Avalon Facility Kft.
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
HELL Automata Üzemeltető Kft.
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás
M1 Fitness & Wellness Kft.  
info@helltoborzas.hu
az Adatkezelőt érintő toborzási folyamat során történő döntéshozás


A fenti táblázatban megjelölt adatkezelők külön-külön: Adatkezelő, együttesen: Adatkezelők

A toborzási folyamat során a HELL Energy Magyarország Kft. és az adott álláshely betöltésében érintett Adatkezelő közös adatkezelőként járnak el, a toborzási folyamat során ellátott feladataikat a közös adatkezelési megállapodásnak megfelelően a fenti táblázat tartalmazza. A toborzási folyamatban döntéshozóként kizárólag az az Adatkezelő vesz részt, akinél a Pályázó által betölteni kívánt álláshely elérhető (tehát a Pályázó adatait a toborzási szolgáltatást nyújtó HELL Energy Magyarország Kft.-n kívül ezen érintett Adatkezelő kezeli). 


2.    AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, MEGŐRZÉSI IDŐ

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

ADATKEZELÉS CÉLJA
ÉRINTETT ADATOK
JOGALAP
MEGŐRZÉSI IDŐ
Az Adatkezelő által legalkalmasabbnak ítélt Pályázó(k) kiválasztása az Adatkezelő által meghirdetett álláshelyek betöltése érdekében.

-    Pályázó neve, születési ideje, elérhetősége, lakcíme, végzettsége, nyelvtudása;

-    Pályázó munkatapasztalataival kapcsolatos információk;

-    Pályázó által feltöltött önéletrajz


GDPR 6. cikk (1) b) pont – munkaszerződés létrehozása
Sikeres pályázat esetén: A munkaszerződés aláírásáig.

Sikertelen pályázat esetén: A meghirdetett álláshellyel kapcsolatos kiválasztási folyamat lezárását követő 2 hónap.
A Pályázóval folytatott kommunikáció lebonyolítása (pl. interjúk megszervezése, szükséges dokumentumok aláírása, stb.)
-    Pályázóval folytatott kommunikáció tartalma.
GDPR 6. cikk (1) b) pont – munkaszerződés létrehozása
A munkaszerződés aláírásáig.
Kiválasztás lefolytatása (interjúztatás, kompetencia tesztek, stb.)
-    Interjúanyagok, szakmai tudást felmérő kompetencia tesztek
GDPR 6. cikk (1) b) pont – munkaszerződés létrehozása
A munkaszerződés aláírásáig.
A Pályázóval történő kapcsolatfelvétel megüresedő álláshely esetén.

-    Pályázó neve, születési ideje, elérhetősége, lakcíme, végzettsége, nyelvtudása;

-    Pályázó munkatapasztalataival kapcsolatos információk;

-    Pályázó által feltöltött önéletrajz


GDPR 6. cikk (1) a) pont – hozzájárulás


A hozzájárulás bármikor visszavonható (ld. alább). A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kiválasztási folyamat lezárását követő 6 hónapig.
Pályázó anyagának továbbítása a HELL cégcsoporton belül megüresedett álláshely betöltése végett.

-    Pályázó neve, születési ideje, elérhetősége, lakcíme, végzettsége, nyelvtudása;

-    Pályázó munkatapasztalataival kapcsolatos információk;

-    Pályázó által feltöltött önéletrajz


GDPR 6. cikk (1) a) pont – hozzájárulás


A hozzájárulás bármikor visszavonható (ld. alább). A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a kiválasztási folyamat lezárását követő 6 hónapig.

   

3.    CÍMZETTEK

A Pályázó személyes adataihoz az Adatkezelő munkaerő-kiválasztási eljárásában résztvevő munkavállalói, szakmai vezetői férnek hozzá. Az Adatkezelő a Pályázó személyes adatait harmadik személyek részére kizárólag a Pályázó hozzájárulása esetén továbbítja (ld. 2. pontban szereplő táblázat).

4.    ADATTOVÁBBÍTÁS

a)    Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó(k):

    Evolution Consulting Kft. (toborzási szoftver telepítése, fejlesztése, karbantartása)

b)    Az Adatkezelő a Pályázó személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

5.    ÉRINTETTI JOGOK

JOG
AZ ADOTT JOG TARTALMA
Az adatokhoz való hozzáférés
Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A helyesbítéshez való jog
Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

-    már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

-    Ön visszavonta a hozzájárulását;

-    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

-    jogellenesen kezeltük adatait;

-    jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

-    vitatja az adatok pontosságát;

-    az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

-    nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

-    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.


Az adathordozhatósághoz való jog
Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.
A tiltakozáshoz való jog
Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (feltéve, hogy az adatkezelés jogos érdekünk alapul). Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hozzájárulás visszavonása
A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelentkezés során használt rendszerben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu